Rashtriya Sanskrit Sansthan

The Rashtriya Sanskrit Sansthan conducts the Combined Shiksha Shastri Entrance Test for B.Ed. and Combined Shiksha Acharya Entrance Test for M.Ed. Details of these exams are available here.

Page 1 of 2 1 2